Kiến Trúc Xanh là gì?

Khái niệm “kiến trúc xanh”, hay gọi cách khác là “kiến trúc bền vững” (sustainable building), được dùng để đề cập đến công tác kiến tạo các công trình kiến trúc và sử dụng những phương pháp mang tính thân thiện với môi trường tính hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong suốt “đời sống” của công trình: từ thiết kế, xây dựng, điều hành, bảo trì, cải tạo cho đến tháo dỡ. Khái niệm này được mở rộng và bổ sung thêm vào những mục tiêu của công tác thiết kế xây dựng truyền thống là kinh tế, hữu dụng, kiên cố và tiện nghi.

Mặc dù con người không ngừng phát triển những kỹ thuật mới để tăng cường cho công tác kiến tạo các công trình xanh, mục tiêu chính của kiến trúc xanh vẫn là xoay quanh vấn đề giảm các xung đột chính giữa môi trường xây dựng nhân tạo với sức khỏe con người và môi trường thiên nhiên, bằng các cách:

-Sử dụng một cách có hiệu quả năng lượng, nước và các tài nguyên thiên nhiên khác.

-Bảo vệ sức khỏe của người sử dụng công trình và tăng sức sản xuất của nhân lực.

-Giảm chất thải, ô nhiễm và sự suy thoái của môi trường.

Có một khái niệm tương tự là “kiến trúc tự nhiên” (natural building), thường dùng để nói đến những trường hợp công trình quy mô nhỏ hơn và thiên về hướng sử dụng các vật liệu nguồn gốc tự nhiên thường có sẵn tại địa phương.

Nguồn: Wikipedia.

(Đón xem bài tiếp: Giảm thiểu xung đột với môi trường và các mục tiêu chính của kiến trúc xanh).

© 2013 brothers Architects corp.
|